نمایش 9 24 36

آرد ذرت

۴۶,۵۰۰ تومان
ویژگیها :   تهیه شده از ذرت بومی ایرانی (غیر تراریخته) کشت در مزرعه بدون سموم شیمیایی برای مصارف مختلف

پارنج پرک

۵۹,۵۰۰ تومان
ویژگیها : استفاده از بذرهای بومی (غیر ترا ریخته) کشت شده در مزرعه ارگانیک معتبر تحت نظارت رسمی بدون آلاینده

دانه پارنج

۸۴,۵۰۰ تومان
ویژگیها : استفاده از بذرهای بومی (غیر ترا ریخته) کشت شده در مزرعه ارگانیک معتبر تحت نظارت رسمی بدون آلاینده

کنجد

۷۲,۵۰۰ تومان
ویژگیها :   استفاده از بذرهای بومی (غیر ترا ریخته) کشت شده در مزرعه ارگانیک معتبر تحت نظارت رسمی بدون