نمایش 9 24 36

عسل وحشی

۲۶۹,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   رعایت فاصله مجاز کندوها تا باغ های مجاور که از سموم شیمیایی برای کنترل آفات درختان استفاده

عسل موم دار

۲۳۹,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   رعایت فاصله مجاز کندوها تا باغ های مجاور که از سموم شیمیایی برای کنترل آفات درختان استفاده

عسل کنار

۲۴۹,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   رعایت فاصله مجاز کندوها تا باغ های مجاور که از سموم شیمیایی برای کنترل آفات درختان استفاده

عسل گشنیز 450 گرمی

۱۳۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   رعایت فاصله مجاز کندوها تا باغ های مجاور که از سموم شیمیایی برای کنترل آفات درختان استفاده

عسل گون 950 گرمی

۲۹۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   رعایت فاصله مجاز کندوها تا باغ های مجاور که از سموم شیمیایی برای کنترل آفات درختان استفاده

عسل گون 450 گرمی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   رعایت فاصله مجاز کندوها تا باغ های مجاور که از سموم شیمیایی برای کنترل آفات درختان استفاده

عسل چهل گیاه 950 گرمی

۲۹۹,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   رعایت فاصله مجاز کندوها تا باغ های مجاور که از سموم شیمیایی برای کنترل آفات درختان استفاده

عسل چهل گیاه 450 گرمی

۱۵۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   رعایت فاصله مجاز کندوها تا باغ های مجاور که از سموم شیمیایی برای کنترل آفات درختان استفاده